Vladimir Jivkov

  • Recherche de terres / eaux peu profondes

Cost For My Service

On the reward basis, if the item is found. Only require transport fee to be paid (25 Euro per 100 km)

Заплащане: Възнаграждение само при намиране на изгубената вещ.Заплащат се транспортни разходи (50лв/100 км)

Rechercher un type

parks, gardens, old houses, beach, underwater search up to 35 meters.

Места на търсене: паркове, градини, стари къщи, плажове на суша и под вода до 35 м.

Rechercher un Emplacement

All over the territory of Bulgaria, excluding archeological sites. Require permission from the Landowner

Район на търсене: По цялата територия на България с изключение на археологически обекти и паметници на културата. Необходимо е разрешение от собственика на земята.

Vladimir Jivkov's Bio

We are group of five people with more than 20 years experience in the field of metal detecting. Being well aware of capabilities of modern detectors we can offer professional solution for your problems. Learn more about us on www.hydroloc.com

Профил: Ние сме пет човека с повече от 20 години професионален опит Познаваме добре възможностите на съвременните металдетектори и сме в състояние да предложим професионално решение на вашите проблеми. За да научите повече за нас посетете ни на www.hydroloc.com